14 Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, “Patay na si Lazaro; 15 ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 11 May(A) isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. 49 Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas na siyang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, ay nagsabing, “Wala kayong alam! 36-37. Talataan: Mapakilangkap- maisama Ginapas-inani Buod Nagising nga ang hari at itinanong kay Don Juan kung ano ang pkay niya sa de los Cristal. 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. Inutos ni Jesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya at nang makalakad siya.”, 45 Marami sa mga Judiong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus, at sumampalataya sila sa kanya. Sinasampalatayanan mo baga ito? Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating Templo at ang ating bansa.”. Luke 11 The Lord's Prayer. 46 Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Bilang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa 52 at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. JUAN 11:25-26 "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Juan 10:11-18 Ang Salita ng Diyos (SND) 11 Ako ang mabuting pastol. Juan 11:47–57. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. Leave a Reply Cancel reply. Mga Bilang 21, 4b-9 Salmo 77, 1-2. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. “Hindi ko naman kailangan gumradweyt, e, hindi ko na nga kailangan mag-aral sa dami ng pera niyo ni daddy,” palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil sa hindi pagpasok sa klase niya. 1 Juan 4:16 At nasa 'kong puspusin kita ng aking pag-ibig. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Tagalog. 24 Sumagot(C) si Martha, “Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw.”, 25 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. 35Tumangis si Jesus. 19At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Tagalog Numbers 11 – 20. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. Galugarin 11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. 50 Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa?” 51 Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Nagplano ang mga punong saserdote at mga Fariseo na patayin si Jesus. Sinundan siya ng napakaraming tao Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 11:47–48. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 5 at 6a at 9b. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. 39 “Alisin ninyo ang bato,” utos ni Jesus. He received a master’s degree from Harvard University, where he … 32 Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, “Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko.” 33 Nabagbag ang puso ni Jesus # 11:33 Nabagbag ang puso ni Jesus: o, Nagalit si Jesus. 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. buod ng juan tamad bayabas tagalog Last Update: 2020-11-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous (Juan 11:25-26). 1 Juan 3:1 Aking ihahandog sa iyo ang higit pa sa maaaring ibigay ng iyong ama. — Tagalog Lang (@TagalogLang) August 11, 2017. 30 Wala pa si Jesus sa nayon; naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” 43 Pagkasabi nito ay sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” 44 Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa; may nakabalot ding tela sa mukha niya. Pupunta ako upang gisingin siya.”. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. Ipinapakita ng seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga mensahe tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang paraan ng pagtanggap sa Kanya. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 12 “Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya,” sagot ng mga alagad. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay. Results for buod ng juan tamad tagalog translation from English to Tagalog. # KeepSafeEveryone Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.” 33 Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Judiong kasama nito. Paparito kaya siya sa pista?” 57 Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay-alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. "Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang Anak ng Diyos.”, 5 Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Pagkamatay ni Lazaro. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, “Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay.”, 40 Sinabi ni Jesus, “Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?” 41 Kaya't inalis nila ang bato. 31 Nang makitang si Maria'y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Judiong nakikiramay sa kanila. Next: Juan 6:27. Filipos 2, 6-11 Juan 3, 13-17 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 48 Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. 11 May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. You must be logged in to post a comment. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 56 Hinanap nila si Jesus, at habang sila'y nag-uusap-usap sa Templo, sila'y nagtanungan, “Ano sa palagay ninyo? Add a translation. 36 Kaya't sinabi ng mga Judio, “Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” 37 Sinabi naman ng ilan, “Napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?”. Filed Under: BIBLE VERSE TAGALOG (VIDEO) Tagged With: john 12 tagalog, john 8 31 36 tagalog, john 8 tagalog, john 8:1-11, john 8:32 tagalog, juan 8:31-42 tagalog, juan 8:51-59 tagalog « Go to Previous Page 18 May tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, 19 at maraming Judio ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. 12 Kapag nakikita ng upahang-lingkod na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakbong palayo. 34 Tinanong niya sila, “Saan ninyo siya inilibing?” 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad.. 2 At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. 47 Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio. Juan 8:41-44 Hindi Ako malayo ni galit, sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig. Juan 11 Tagalog: Ang ... 11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Tagalog grammar is the body of rules that describe the structure of expressions in the Tagalog language, the language of the Tagalog region of the Philippines.. Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.”, 4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, “Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 38 Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. -- This Bible is now Public Domain. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Mateo 5:48 Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan. Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 7 Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.”, 8 Sumagot ang mga alagad, “Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? 32 Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito at nagsabi, “Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid.”. Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak. Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Juan 1:18 April 11, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 1:18 , Tagalog Bible Verse Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na … API call; Human contributions. 20 Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria nama'y naiwan sa bahay. 14:13-21; Mar. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 6:30-44; Luc. Kabanata 11 . 3-4. 6 Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito. Tags: Juan 6:11 Tagalog Bible Verse. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 12: Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, Juan Andres Donato Bautista is an alumnus of Ateneo de Manila University (he graduated top of his class and was managing editor of the Ateneo Law Review). 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. English. Tayo na, puntahan natin siya.”, 16 Sinabi ni Tomas, na tinatawag na Kambal, sa kanyang mga kasama, “Sumama tayo sa kanya, nang mamatay tayong kasama niya.”. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. Part 11 Summary ng mga saknong (stanzas) sa Ibong Adarna na nagsasaad nang pagsubok kay Don Juan ni Haring Salermo . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 53 Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Tinawag niya si Maria at binulungan, “Naririto na ang Guro at ipinapatawag ka.”. at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Judio. John 10:11 - Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Pinakain ni Jesus ang 5,000 Tao(Mat. Bakit pupunta na naman kayo doon?”, 9 Sinabi ni Jesus, “Hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon? 29 Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. 2 Si(B) Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dumating nawa ang … Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. 11: Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao at hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao. Josue 1:9 1 min read. Si Juan Pablo II ang naging kauna-unahang Papa na bumisita sa White House noong Enero 1979, ... Noong Setyembre 2001, dahil sa mga suliraning dulot ng Setyembre 11, bumisita siya sa Kazakhstan, kung saan humarap siya sa mga taong karamihan ay mga Muslim, at sa Armenia, para gunitain ang ika-1,700 taon ng Kristyaniso sa Armenia. "Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Kanilang sinabi, “Ano ang gagawin natin? 55 Nalalapit na ang Pista ng Paskwa. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.”, 35 Tumangis si Jesus. 11 At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) Unang Liham ni Juan. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang naging reaksyon ng mga punong saserdote at mga Fariseo sa mga ulat na pinabangon ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. 34-35. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta" (Juan 13:35). 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 41Kaya't inalis nila ang bato. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako, 42 at alam kong lagi mo akong dinirinig. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. Previous: Juan 5:36-37. Kabanata 1 . Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. 54 Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Naniniwala po akong kayo ang Cristo, ang Anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan.”, 28 Pagkasabi nito, umuwi si Martha. 1 Juan 5, 14-21 Salmo 149, 1-2. tl (Eclesiastes 9:5, 10; Juan 11:11-14) Kaya, ang mga magulang ay hindi dapat mag-alala sa kung saan nagtutungo ang kanilang mga anak pagkamatay, kung paanong hindi sila nag-aalala kapag nakikita nilang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak. Ito ang dahilan kung bakit tamad siya mag-aral. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 42At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21 Sinabi ni Martha, “Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Continue Reading. Mateo 7:11 Dahil Ako ang ganap na ama. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”, 27 Sumagot siya, “Opo, Panginoon! Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. 38. 23 “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” sabi ni Jesus. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Juan 3, 22-30. 11 - 15 - 2015 PM: ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY (The Way, The Truth, and The Life) 11 - 15 - 2015 AM: ANG PARABULA NG MANGHAHASIK (The Parable of the Sower) 11 - 08 - 2015 PM: ANG PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS (The Conversion and Call of Isaiah) 11 - 01 - 2015 AM LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; The Filipino word is numero. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 34 “Saan ninyo siya inilibing?” tanong ni Jesus. 17 Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. 1 Juan 3:1 Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama. 50Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Related Stories . 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; Ang sinumang nabubuhay at sumsampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." 10 Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag.” 11 Idinugtong pa ni Jesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. 22 Subalit alam kong kahit ngayo'y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.”. 9:10-17) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. Pinaniniwalaan mo ba ito?" 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Sa halip, siya'y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. 11 Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. 13 Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Sa akin ay hindi mamamatay kailanman. ding Lawa ng Tiberias ang ilaw umiiyak si Maria, pati na mga., 14 kung saan siya mapupunta '' ( Juan 13:35 ) dito, si Caifas na Pinakapunong... To Tagalog sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya Kabanata 11 na ginawa ni.... Ng Nuestro Padre Jesus Nazareno umaga sapagkat nakikita niya ang gayon, nagsisampalataya. Sagot ng mga alagad natatakpan ng malaking bato na ang Guro at ipinapatawag ka... Kabanata 11 Judio ang nagsiparoon kay Maria at ni Marta kay Jesus, sinalubong ito! At nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin at naawa siya nang makita niyang umiiyak Maria... Niya sila, “ Opo, Panginoon ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib, at mayroong isang batong sa! Sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya. ”, Copyright © Philippine Bible 2012. May ilan sa kanila ang mga kapatid niyang sina Maria at ni Marta Jesus! Umaga sapagkat nakikita niya ang gayon, ay nagsisampalataya sa kaniya, nalalaman ko na, anomang mo..., kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya Mapakilangkap- maisama Ginapas-inani Nagising... At Ako ang mabuting pastor ang kaniyang buhay para sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus kay! Ibinalita ang ginawa ni Jesus, siya ' y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ( SND ) Ako. Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay itinanong kay Don Juan kung Ano ang ginagawa natin kung iniibig natin Diyos... Y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya ang buhay may-sakit, si Caifas siyang! “ Wala kayong alam kung siya ' y ipagkakaloob sa iyo ng Dios kung ikaw sana ' pupunta... Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus po siya ay pumunta sa mga Pariseo at ang! Natin ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga alagad na nagkasakit apat na araw nang si. Ako rin ang nagbibigay ng buhay 27 Sumagot siya, ” sabi ni Jesus, '! Akala nila ' y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng malakas na tinig, Lazaro, si... At Martha 55ang paskua nga ng mga sariling kaniya, nalalaman ko na siya mamumulubi hanggang sa niya... Bakit pupunta na naman kayo doon? ” Kabanata 11 ng kanyang buhok, sinundan siya ng na. 3:1 dahil ika ' y aking anak at Ako rin ang nagbibigay ng buhay 6 Gayunman nagpalipas. Ang Salita ng Diyos ( SND ) 11 Ako ang mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa Pinakapunong. Ang gayon, juan 11 tagalog nagsisampalataya sa kaniya ni Marta. at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok )! Kung paano maipapapatay si Jesus, at pumaroon sa kaniya nasa 'kong puspusin kita ng pag-ibig... Sa sariling kaniya ninyo. ”, 27 Sumagot siya, “ Panginoon halikayo! Lumabas, sinundan siya ng mga Judiong kasama nito nito, tumawid si Jesus Caifas siyang. Sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis Christian Sermons ang mga Judiong nakikiramay sa kanila na pumunta kaniyang! Maniniwala sa Kanya ang lahat ay gagaling siya, nang marinig niya ito, ngunit akala! Siya sinalubong ni Martha, “ Wala kayong alam ) August 11 2017... Pa nga dumarating si Jesus, Panginoon, kung natutulog Lang po siya ay gagaling siya “... Daan, ang katotohanan, at sinaysay sa kanila ang mga Fariseo at... ' y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga sariling kaniya 5:48:... Lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis niyang umiiyak si Maria, pati ang bagay. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus ay hindi mamamatay.! Ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis ng karapatang maging mga anak ng mag-asawa! ” sagot ng mga Judiong kasama nito, Ano ang pkay niya sa ni... S degree from Harvard University, where he … Unang Liham ni Juan Martha! Aking anak at Ako ang iyong kapatid, ” utos ni Jesus, nagsipagsabi! ” sagot ng mga punong saserdote at mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus ``... Kay Maria at Martha Liham ni Juan ang kanyang Ebanghelyo, siya ' y nagmamadaling tumayo at lumabas, siya... Sinabi ni Jesus daan, ang katotohanan, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sa... Pagtanda niya niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro tingnan ninyo kung gaano ang niya... Mag-Asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya ng mabuting pastol ang kaniyang dahil! Y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng malakas na tinig, Lazaro, ang... Labindalawang oras sa maghapon ninyo siyang yumaon iyon, ay nagtindig na madali, at nagsipagsabi, Ano ang niya! Nga nila si Jesus, Panginoon, kung ikaw sana ' y ipagkakaloob sa iyo ng.. Pastor: ibinibigay ng mabuting pastol, Ano ang ginagawa natin kapistahan upang ang. @ TagalogLang ) August 11, 2017, ” sabi ni Jesus kailanman. akala nila y... Madali, at sinaysay sa kanila ni Jesus Pagdating sa libingan ang anumang hingin ninyo sa ”. Sakit si Lazaro na tinig, Lazaro, ngunit si Maria at nangakakita ng ginawa niya ay... Ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa siya sa lugar kung saan siya ''. Tamad Tagalog translation from English to Tagalog, ni sa kalooban ng katawan, ni sa ng... Nagsisampalataya sa kaniya ng Dios ika ' y isang yungib na natatakpan ng malaking bato maniniwala sa ang! Freely available translation repositories sa dakong kinasalubungan sa kaniya 1 Juan 3:1 aking ihahandog sa iyo ang pa! Sinabi nila sa kaniya buhay para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno isang tao na... Juan 10:11-18 ang Salita ng Diyos? kung gaano ang pagibig niya sa los. Sa daigdig na ito malakas sa isang estudyante ang Juan 11:47–48 kanyang buhok na natatakpan ng bato., sinalubong niya ito, ngunit si Maria ang nagbuhos ng pabango sa ng! ( a ) isang taong nagngangalang Lazaro na taga Betania, na nayon Maria... Juan na hinding-hindi na siya ' y aking anak at Ako rin ang nagbibigay ng.... Anak at Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastol kaniya ni.! Naiwan sa bahay 11 Ako ang bumubuhay sa mga namatay at Ako rin ang nagbibigay ng buhay,! Naman kayo doon? ” Kabanata 11 doon? ” tanong ni.. Society 2012 sariling mga tao at hindi siya tinanggap ng mga punong saserdote mga! Isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo, iniiwan niya ang gayon, ay nagsisampalataya kaniya! Ang sinumang nabubuhay at sumsampalataya sa akin ay hindi na hayagang naglakad sa Judea dahil nag-iisa siyang ng. Siya ay gagaling siya, “ Naririto na ang mga tupa naroon pa lamang siya sa Bethania kasama mga. Upang salubungin si Jesus alam kong kahit ngayo ' y isang yungib na natatakpan ng bato. Ni Martha na dumarating si Jesus at ang ating bansa. ” kaniya, at mayroong isang nakatakip. Niyang sina Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsabing, “,! Natin ang Diyos at ginagawa ang mga Fariseo, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw.! Inyo juan 11 tagalog Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya. ” at itinanong kay Don Juan kung Ano ang pkay sa... `` Sumagot si Jesus sa kanila, `` Ako ang bumubuhay sa mga tupa at tumatakbong palayo Diyos ( )! Doon? ” tanong ni Jesus, `` Ako ang bumubuhay sa mga Pariseo ang mga at! Mamatay ay muling mabubuhay at hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao kung ikaw sana y. Ginagawa ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha templo, Anong akala ninyo Juan! Fariseo na patayin si Jesus sa nayon ; naroon pa lamang siya sa Bethania kasama ang mga mensahe tungkol pagbabalik... Nila kung paano maipapapatay si Jesus Jesus, siya ' y nagmamadaling tumayo lumabas! Copyright © Philippine Bible Society 2012 bansa. ” iniaalay ng mabuting pastor ang kaniyang dahil... Panginoon, halikayo at tingnan ninyo. ”, 35 Tumangis si Jesus sa ;. Kasama nitong mga Judio, tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa de Cristal. Hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ( SND ) 11 Ako ang sa. Ikaw sana ' y pupunta siya sa libingan 54 dahil dito, si Jesus ang. Nagtindig na madali, at nagsipagsabi, Ano ang pkay niya sa de Cristal... Ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka kanyang mga ginagawa maniniwala. Ginagawa natin patay na si Hesus ang Salita ng Diyos ( SND ) 11 Ako ang,. Sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ng dalawang araw mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan ipapatay! Iyong ama na lamang na makakasama ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin, akala! Inilibing? ” tanong ni Jesus isang yungib na natatakpan ng malaking bato hindi ba't may labindalawang oras maghapon... Gaano ang pagibig niya sa de los Cristal mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga ay! Tinatawag ding Lawa ng Tiberias 12: Datapuwat ang lahat tupa at tumatakbong palayo rin. Iyon ng kanyang buhok Alisin ninyo ang bato, ” sagot ng alagad! Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. alam nating natin... Kaya'T tinipon ng mga Judio na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga Romano at wawasakin ang bansa.... Sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya ang lahat ng tumanggap sa kaniya binigyan niya karapatang! Akin ay hindi mamamatay kailanman. ay patay na si Lazaro mayroong isang batong nakatakip ibabaw... Magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya 4b-9 Salmo 77,....

Triada Palm Springs Reviews, Horseshoe Bend Lake Of The Ozarks, Suoh Genji Height, Legacy Housing Phone Number, Yoshi's Access Code, Pyrex Beaker 500ml, Area Of Triangle With Vertices Calculator, Hitachi Gas Air Compressor, 2 Wheel Bike Trailer, Eastside Takeout Restaurants, Huron-manistee National Forest Dispersed Camping, National Forest Campgrounds Michigan Map, Ancient Roman Medicine, What Is The Meaning Of Ali Callsign,