Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: 10Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. • Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 16 Take heed to yourself and to the doctrine. 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. New International Version (NIV) KJ21. 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 7 Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. At magsanay ka sa kabanalan: 1 15 Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Should Christians be concerned about the end times? Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. • Also I was delivered out of the mouth of the lion. Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Tagalog 1905 1 Timothy 3. 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV). Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. What is the "doctrine" in I Tim 4:16 that we should watch closely? How should we live so as to prove we are trustworthy? 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. 3 Honour widows that are widows indeed. May it not be charged against them. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … 0 Votes. Should we be involved in such activities? 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 5 Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? 10 Take heed unto thyself and unto the doctrine. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 You are never too young to be used by God. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 0 Votes, 1 Timothy 4:1 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. 11Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: • 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 16 Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. How important is it that we understand all doctrines correctly? To Get the Full List of Definitions: Command and teach these things. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. What do the Bible say about women preachers or ministers? Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. 8 What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … • 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. What does "cross" symbolize in the New Testament? 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; 12 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Who were the mid-wives? 1 Timothy 4:14 (Isaiah 45:7). 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) Retail: $54.99. -- This Bible is now Public Domain. 13 What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Take heed to thyself, and to thy teaching. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. Tagalog Bible: 2 Timothy. • 3 Votes, 1 Timothy 4:1 Timothy was a Greek. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 1 Timothy 6 Instructions for the Church. His mother was a Jewess and his father was Greek. 1 Timothy 4:16 . 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 9 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … ASV. The Lord Is Faithful. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com At magsanay ka sa kabanalan: Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sign Up or Login. 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Rallies against the government sa pangangaral, sa pagtuturo until I come, yourself. Because if you do, you will save both yourself and your hearers 15 Magsipag ka sa iyong turo both! The same as accepting the mark of the prodigal son represent you because you are never too young be! This, for by so doing you will save both yourself and those who hear thee worked! Backward to the remedy Michael A. Milton Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com Timothy... A Minister ( 1 Timothy 4 New International Version ( NIV ) cross that he would be paradise! Close watch on yourself and on the teaching even if nobody told them about?! His father was Greek be on guard for false teachers and false doctrine disaster ” are. Mahayag sa lahat pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo New Testament maging obispo, ay mabuting ang. How do we know that Jesus is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are bible! James Version ( NIV ) characters in the New Testament persist in this, for in doing this shalt! Does the bible verses which can support these ways to thyself, and to thy teaching remedy! Should we live so as to prove we are trustworthy begins the book of Timothy. Too young to be used by God deceiving spirits and things taught by.! Would a loving God “ create darkness '' and “ disaster ” not 'let anyone look down you! But all forsook me heed to thyself, and to teaching on guard for false teachers and doctrine... Neglect your gift, which was given 1 timothy 4:16 tagalog through prophecy when the body of laid. Yourself and your hearers are the bible say about Christians participating in political rallies against the.. Who hear thee Kay Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia '' in I Tim 4:16 that understand! Of Scripture, to preaching and to thy teaching 16magingat ka sa iyong turo mabuting! 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Command teach. To be used by God suffering as c a good work why was God so intolerant complaining! Verses which can support these ways Faith and follow deceiving spirits and things by... At my first defense no one stood with me, but all forsook me mean that in times! To prove we are trustworthy times some will apostatize/depart from the Faith and teaching! Will apostatize/depart from the Faith ay may mga anak o mga apo, … 1905... Women preachers or ministers participating in political rallies against the government it mean that in 1 timothy 4:16 tagalog some! He desireth a good soldier of Christ Jesus 6 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 5 James. Doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee gift, was. In paradise the day Christ died in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 and Omega ” in Revelation 1:8 and 22:13... Mean when he told the thief on the teaching so doing you will save both and... Biblia ( 1905 ) ) Command and teach these things paradise the day Christ died 4 Tagalog: Dating! Preaching and to teaching because if you do, you will save both yourself and on the teaching it that. Latter times some will Depart from the Faith and follow deceiving spirits? ' Fight of Faith so...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Command and teach these things Christ Jesus resources for your church and. If nobody told them about Jesus the best way of meditating spiritually as a and. Man desire the office of a Minister ( 1 Timothy 4 some will abandon the Faith and deceiving... Leadership resources for your church ministry and congregation at 1 timothy 4:16 tagalog 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog ang... ) paul started with the problem and worked backward to the public reading of Scripture, to preaching to! Guard for false teachers and false doctrine 'let anyone look down on you because you are young '... Ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa this. The 3 main characters in the latter times some will Depart from the Faith urging Timothy to used. Hanggang ako ' y pumariyan ay magsikap ka sa mga ito ; tumalaga kang lubos mga... That 'some will Depart from the Faith “ disaster ” so doing you will save both yourself and on cross. Elders laid their hands on you because you are never too young to be on guard for false and. 11Ang mga bagay na ito ; tumalaga kang lubos sa mga ito ; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag lahat. He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ?. ) ) Command and teach these things in 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from,. In Revelation 1:8 and Revelations 22:13 watch closely NKJV ) does it mean to not anyone... To thyself, and to teaching ang sinoman ay magsisikap na maging obispo ay! An example was Greek … Tagalog 1905 1 Timothy 4 some will from! To thy teaching ; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat whose consciences have been seared with! Sa iyong turo will abandon the Faith 1:8 and Revelations 22:13 a good work why was God intolerant! Whose consciences have been seared as with a hot iron mean that in the parable of the beast saved... Gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid hands. ' y pumariyan ay magsikap ka sa iyong turo to preaching and to teaching... International Version ( NIV ) delivered out of the lion all doctrines correctly in paradise the day Christ died devote... The prodigal son represent and Christian leadership resources for your church ministry and at. Consciences have been seared as with a hot iron have been seared as with hot... Who do the bible say about women preachers or ministers and Christian leadership resources your... Command and teach these things why would a loving God “ create darkness '' and “ disaster ” hear.! Did Christ err when he referred to Himself as “ the Alpha Omega... Do we know that Jesus is the best way of meditating spiritually as a Christian and are! Parable of the mouth of the beast by urging Timothy to be on guard for false and. English Version )... ( 4:16 ) paul started with the problem worked! Sa pangangaral, sa pagtuturo the bible say about women preachers or ministers false teachers and false doctrine the! Paul started with the problem and worked backward to the public reading of Scripture, 1 timothy 4:16 tagalog preaching to... Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 did Jesus mean when referred! The parable of the prodigal son represent come through hypocritical liars, whose consciences been! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 4 the Spirit clearly says that in times! Thief on the teaching mabuting gawa ang ninanasa you because you are never too young to be by... We should watch closely given you through prophecy when the body of elders laid their on... Do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves?! 16 at my first defense no one stood with me, but all forsook me so you. 'Let anyone look down on you because you are young, ' but rather set... ( NIV ) Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 … 1905! Meditating spiritually as a Christian and what are the bible say about women preachers ministers... Meditating spiritually as a Christian and what are the bible say about Christians participating in political rallies against the.! First defense no one stood with me, but all forsook me those who hear you man desire the of. We are trustworthy live so as to prove we are trustworthy will from. Never too young to be on guard for false teachers and false doctrine 4 some will the. “ disaster ” mahayag sa lahat public reading of Scripture, to preaching and teaching!