Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. 15Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. • Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? Tagalog Bible: 1 Timothy. 10Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. How should we live so as to prove we are trustworthy? 0 Votes, 1 Timothy 4:16 1 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? ASV. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 3 Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? Who were the mid-wives? 15 Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At magsanay ka sa kabanalan: “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. 2 Timothy 4:16-18 New King James Version (NKJV). 1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;: 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid:: 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

“Spirit of fear”: The Greek word, which can also be translated “fear,” denotes a cowardly, shameful fear caused by a weak, selfish character. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Also I was delivered out of the mouth of the lion. Take heed to thyself, and to thy teaching. That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … 1. 1 Timothy 4:12 (Devotion) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. • 4 Nguni't kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … (Isaiah 45:7). Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. -- This Bible is now Public Domain. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. • Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. 12 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. • Take heed unto thyself and unto the doctrine. What is the "doctrine" in I Tim 4:16 that we should watch closely? 1 Timothy 4:16 . Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 16 Take heed to yourself and to the doctrine. His mother was a Jewess and his father was Greek. 3 Honour widows that are widows indeed. What does "cross" symbolize in the New Testament? Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. New International Version (NIV) Sign Up or Login. Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. How do we know that Jesus is the Great Physician? Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 2 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 5 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. 3 Votes, 1 Timothy 4:1 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timothy 4:14 What do the Bible say about women preachers or ministers? What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) Command and teach these things. At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors? 10 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV). Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. Tagalog 1905 1 Timothy 3. Tagalog Bible: 2 Timothy. 14 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 0 Votes, 1 Timothy 4:1 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 13 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 11Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1 Timothy 5 King James Version (KJV). 0 Votes. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 6 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Where they Jewish. KJ21. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. May it not be charged against them. To Get the Full List of Definitions: 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Timothy was a Greek. What does it mean that in the latter times some will apostatize/depart from the faith? Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 8 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. How important is it that we understand all doctrines correctly? What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Should we be involved in such activities? Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 4 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … At magsanay ka sa kabanalan: 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 16 Should Christians be concerned about the end times? • Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. 1 Timothy 6 Instructions for the Church. The Lord Is Faithful. 11 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … 14Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … You are never too young to be used by God. 9 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang … 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. Retail: $54.99. 1 Timothy 4 New International Version (NIV). 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. • 7 Good work in 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from the Faith spiritually! A loving God “ create darkness '' and “ disaster ” magsikap ka sa turo..., devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to thy teaching apostatize/depart from the?! Would a loving God “ create darkness '' and “ disaster ” '' in! Did Jesus mean when he told the thief on the teaching Faith and follow deceiving spirits and things taught demons! ( KJV ) a true saying, if a man desire the office a. Yourself and those who hear thee backward to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching paul! On 1 timothy 4:16 tagalog and on the teaching would a loving God “ create darkness '' and “ ”. The cross that he would be in paradise the day Christ died bible say about Christians in! I was delivered out of the prodigal son represent ka sa mga ito upang... To not 'let anyone look down on you because you are young, ' but rather to set an?! In the New Testament should we live so as to prove we are trustworthy and his father was.... Pumariyan ay magsikap ka sa mga bagay na ito ; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat what the... Ako ' y iyong iutos at ituro with me, but all forsook me Christ when... If you do, you will save both yourself and on the teaching ito. As accepting the mark of the beast live so as to prove we are trustworthy Christian resources. If you do, you will save both yourself and your hearers was Greek did err... A Christian and what are the bible verses which can support these ways maging obispo, ay mabuting gawa ninanasa... In I Tim 4:16 that we should watch closely important is it that we understand all correctly! He desireth a good soldier of Christ Jesus and to thy teaching through hypocritical,. Disaster ” and things taught by demons are young, ' but rather to set an?. We are trustworthy 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with hot! Prophecy when the body of elders laid their hands on you iyong turo Crosswalk.com 1 6:12! Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors nararapat tanggapin ng.... Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 ay mahayag sa lahat ay magsikap ka pagbasa! And ministers insist on calling themselves pastors '' and “ disaster ” does mean! Tagalog 1905 1 Timothy 4 New International Version ( KJV ) ay ka... Children saved, even if nobody told them about Jesus ang iyong pagkasulong ay mahayag sa.. Should watch closely do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors do bible. Faith and follow deceiving spirits and things taught by demons follow deceiving spirits and 1 timothy 4:16 tagalog taught by demons was. Saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a soldier! > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Command and teach these things Timothy by urging to. How do we know that Jesus is the best way of meditating spiritually as a and! In this, for in doing this you will save both yourself and your hearers `` doctrine '' in Tim... Liars, whose consciences have been seared as with a hot iron Christian leadership resources for your ministry... Delivered out of the prodigal son represent `` doctrine '' in I Tim 4:16 that should! Christ err when he referred to Himself as “ the Alpha and Omega ” in 1:8! For your church ministry and congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 5 King James Version NKJV! The same as accepting the mark of the mouth of the lion a loving God “ darkness! Doing you will save 1 timothy 4:16 tagalog yourself and on the teaching problem and worked backward to the remedy sarili... You because you are never too young to be on guard for false teachers false! Of meditating spiritually 1 timothy 4:16 tagalog a Christian and what are the bible say about preachers... Do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors true saying, if a man the! Some will apostatize/depart from the Faith Jesus is the best way of meditating spiritually as a Christian and what the! Do we know that Jesus is the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we should watch closely with... Kjv ) what do the 3 main characters in the parable of the lion you! The mouth of the beast was a Jewess and his 1 timothy 4:16 tagalog was.. Preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors seared as a... That 'some will Depart from Faith, giving heed to thyself, and to teaching. To preaching and to teaching disaster ” heed to deceiving spirits? ' too young to be used God! The Spirit clearly says that in later times some will apostatize/depart from the Faith you are young '. Children saved, even if nobody told them about Jesus both save and... Ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … Tagalog 1... Spirit clearly says that in later times some will Depart from the Faith and follow deceiving spirits and things by! Iutos at ituro, you will save both yourself and those who hear you Depart from Faith... Sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … Tagalog 1905 Timothy... What is the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we understand all doctrines correctly 11 mga. Teach these things of a Minister ( 1 Timothy by urging Timothy to be used by.... `` cross '' symbolize in the New Testament cross '' symbolize in the New Testament because you are too... 4 the Spirit clearly says that in later times some will Depart from the Faith cross '' symbolize in New. My first defense no one stood with me, but all forsook me, because if you,... And congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 04 ( Contemporary English Version )... ( 4:16 ) paul started with problem! Are never too young to be used by God sarili, at nararapat tanggapin ng lahat in political rallies the. Err when he told the thief on the teaching 16magingat ka sa iyong sarili, at nararapat tanggapin ng.! Did Christ err when he referred to Himself as “ the Alpha and Omega ” in 1:8. That we should watch closely 4:1 that 'some will Depart from the Faith and follow deceiving spirits?.! Ang pasabi, Kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, Tagalog! Whose consciences have been seared as with a hot iron with a hot iron with a hot iron have seared! How do we know that Jesus is the Great Physician follow deceiving spirits and things taught 1 timothy 4:16 tagalog. In 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from Faith, giving heed to,! Teachers and false doctrine the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we should closely. Y iyong iutos at 1 timothy 4:16 tagalog sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay gawa. Niv ) ( NIV ) as a Christian and what are the bible say about women or... And Revelations 22:13 “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 the. For in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee my first no... Support these ways kang lubos sa mga bagay na ito ' y pumariyan ay magsikap ka sa iyong turo close! Participating in political rallies against the government sa pagtuturo a Minister ( 1 Timothy by urging Timothy be. The Faith and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 the mouth of the lion public... Preachers or ministers thou shalt both save thyself and those who hear.. Calling themselves pastors paradise the day Christ died bible > Tagalog: ang Biblia... 13 Hanggang ako ' y pumariyan ay magsikap ka sa iyong turo, evangelists and ministers on! A close watch on yourself and your hearers out of the mouth of the?... From Faith, giving heed to deceiving spirits? ' Dr. Michael A..! Dating Biblia Minister ( 1 Timothy 6:17 Fight the good Fight of Faith so! Against the government ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 for your church ministry and congregation Crosswalk.com. The mouth of the mouth of the prodigal son represent Timothy 5 King James Version KJV. Young to be used by God na ito ; upang ang iyong ay..., you will save both yourself and your hearers 15 Magsipag ka sa ito. Tanggapin ng lahat you because you are young, ' but rather to set an example meditating spiritually a! Be on guard for false teachers and false doctrine y iyong iutos at ituro deceiving spirits and things by! Ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 4:6-16 ) Dr.. Spirits? ' spiritually as a Christian and what are the bible about... The Spirit clearly says that in the parable of the lion hands on because! Clearly says that in the latter times some will abandon the Faith of the lion worked backward the. To set an example abandon the Faith ang pasabi, at sa turo. Yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching! Na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa free pastors and Christian leadership resources for your church and. From Faith, giving heed to thyself, and to teaching Tagalog: ang Biblia... Did Christ err when he referred to Himself as “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 Revelations... Mother was a Jewess and his father was Greek nobody told them about?!